วิสัยทัศน์

ศูนย์ข้อมูลการเรียนรู้ด้านทรัพยากรทางทะเลและขายฝั่งของประเทศไทย

ภารกิจหลัก

เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

วัตถุประสงค์หลัก

เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับชีวิตของพืชและสัตว์ทะเลต่างๆ รวมถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม