คนไทย ผู้ใหญ่ 50 บาท เด็ก 20 บาท

ชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ 180 เด็ก 100 บาท

เด็กที่มีความสูงต่ำกว่า 108 เซติเมตร และผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป เข้าชมฟรี