สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต ขอปิดการให้บริการเข้าชมชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2562 เวลา 13:00 น. ถึง วันที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 16:30 น. เพื่อเตรียมความพร้อมและเพื่อความปลอดภัยในพิธีบำเพ็ญพระกุศลฯ
จึงแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน…