สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นหน่วยงานที่มุ่งเน้นให้ความรู้ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยการจัดแสดงสัตว์น้ำชนิดพันธุ์ต่างๆ และการจัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้ มีรายได้หลักจากการจำหน่ายบัตรเข้าชมและการจำหน่ายสินค้าที่ระลึก อาหารและเครื่องดื่ม มีระบบการบริหารจัดการในรูปแบบเงินทุนหมุนเวียน สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ตจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเน้นงานให้บริการแก่ผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมและใช้จ่าย ณ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ซึ่งเปิดให้บริการทุกวันไม่มีวันหยุด ดังนั้นการทำงานของบุคลากรทุกคนถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้งานทุกด้านประกอบกันแล้วมีประสิทธิภาพในการนำเสนอหรือให้บริการที่ดีแก่ลูกค้าได้ บุคลากรที่ปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ประกอบด้วย ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว การสร้างขวัญและกำลังในการทำงานให้เจ้าหน้าที่เหล่านี้ถือเป็นสิ่งสำคัญขององค์กรอย่างยิ่ง จึงต้องมีการให้สิ่งตอบแทนในรูปแบบต่างๆ เพื่อเป็นแรงจูงใจและเป็นกำลังใจในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุขต่อไป

พนักงานดีเด่นประจำปี 2561

นางสาวณัฐวรรณ สุธานพดล ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ

พนักงานดีเด่นประจำปี 2560

นางสาวอุษาทิพย์ คุ้มบ้าน ตำแหน่ง พนักงานการตลาด

พนักงานดีเด่นประจำปี 2559

15034289_1475988562429818_1936125841_o

นางสาวกลือซง เจ๊ะมามะ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

พนักงานดีเด่นปี 2558

15052082_1476005565761451_1672822259_o

นางสาวสายนภา รัตนบุรี ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี

พนักงานดีเด่นปี 2557

15065163_1476005659094775_1568374100_o

นางอำคำ ไชยสุรินทร์ ตำแหน่ง พนักงานขาย