[bs_well size=”sm”]

วิสัยทัศน์

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต มุ่งมั่นในการเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดีด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของประเทศไทย

ภารกิจหลัก

เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของประเทศไทย

วัตถุประสงค์จัดตั้ง

เพื่อนำมาใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการดำเนินการปรับปรุงและขยายงานของสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำจังหวัดภูเก็ต ให้เป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้ให้กับเยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ของสัตว์น้ำการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดภูเก็ต สำหรับสนับสนุนนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต

[/bs_well]