แบบสำรวจความพึงพอใจผู้เข้าชมเว็บไซต์ www.phuketaquarium.org ของสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต
คำชี้แจง
แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นมาเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลความพึงพอใจและประเมินความคิดเห็นในการใช้บริการเว็บไซต์ของสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต โดยความคิดเห็นของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพและเพื่อพัฒนาด้านการให้บริการข้อมูลระบบสารสนเทศสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ตต่อไป
แบบสำรวจความพึงพอใจผู้เข้าชมเว็บไซต์ www.phuketaquarium.org