ประกาศกฎกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 4

ประกาศกฎกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 4

วันที่ 12 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ออกประกาศกฎกระทรวงฉบับที่ 4 เรื่องกำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์คุ้มครองฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561 โดยมีเนื้อหาดังนี้

          โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง และมาตรา 6 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้

  1. กฎกระทรวงนี้ให้บังคับใช้เมื่อพ้นกำหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
  2. ให้เพิ่มข้อความต่อไปนี้เป็นลำดับที่ 15 – 26 ของสัตว์จำพวกปลาในบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองท้ายกฎกระทรวงกำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์คุ้มครอง พ.ศ. 2546

 

ลำดับที่สัตว์ป่าคุ้มครอง
15ปลากระเบนปีศาจครีบโค้ง (Mobula thurstoni)
16ปลากระเบนปีศาจครีบสั้น (Mobula kuhlii)
17ปลากระเบนปีศาจแคระ (Mobula eregoodootenkee)
18ปลากระเบนปีศาจหางหนาม (Mobula japonica)
19ปลากระเบนแมนต้าแนวปะการัง (Manta alfredi)
20ปลากระเบนแมนต้ายักษ์ (Manta birostris)
21ปลากระเบนราหูน้ำจืด หรือปลากระเบนเจ้าพระยา ( Himantura chaophraya)
22ปลาโรนิน (Rhina ancylostoma)
23ปลาฉนากเขียว (Pristis zijsron)
24ปลาฉนากปากแหลม (Anoxypristis cuspidate)
25ปลาฉนากฟันเล็ก (Pristis pectinata)
26ปลาฉนากยักษ์ (Pristis pristis)”

 

ให้ไว้ ณ วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2561

พลเอกสุรศักดิ์  กาญจนรัตน์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ดังนั้นผู้ครอบครองปลาหรือชิ้นส่วนของปลาดังกล่าวตามประกาศกฎกระทรวงฉบับนี้ให้ไปแจ้งครอบครองได้ที่กรมประมงหรือสำนักงานประมงจังหวัดได้ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน ถึงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561

บทความล่าสุด