พบกับสภาพแวดล้อมธรรมชาติรวมถึงสัตว์และพืชต่างๆตามแนวชายฝั่ง