20 กันยายน 2020

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ซึ่งมีสัตว์น้ำทั้งน้ำจืดน้ำเค็ม และอื่นๆมากกว่า 130 สายพันธุ์ รวมมากกว่า 1500 ชีวิต