20 กันยายน 2020

สถานที่ดูแลและเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ รวมไปถึงสถานพยาบาลและที่พักของสัตว์น้ำต่างๆก่อนที่จะเข้าโชว์ตัวในอควาเรียม