สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต ขอปิดการให้บริการเข้าชมชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2562 เวลา 13:00 น. ถึง วันที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 16:30 น. เพื่อเตรียมความพร้อมและเพื่อความปลอดภัยในพิธีบำเพ็ญพระกุศลฯ
จึงแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน…

เนื่องด้วยสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต จำเป็นต้องซ่อมระบบจ่ายไฟฟ้าในวันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ เวลา 08.30 – 12.30 จึงขอปิดบริการชั่วคราวในเวลาดังกล่าว จึงขออภัยในความไม่สะดวก

ด้วยเงินทุนหมุนเวียนสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จังหวัดภูเก็ต ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวจำนวน 2 ตำแหน่ง

  1. ตำแหน่งพนักงานพัสดุ วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาพาณิชยการ การบัญชี  การจัดการ เลขานุการ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  2. ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สัตวแพทย์ศาสตรบัณฑิต และมีใบประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ภายใต้บทบังคับแห่งกฎหมายและข้อบังคับของวสัตวแพทยสภา

โหลดเลย!!! ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการปรับปรุงห้องประชุมสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ภูเก็ต โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)