ฉลามกบ

ชื่อไทย: ปลาฉลามกบ

วงศ์: Hemiscylliidae

ชื่ออังกฤษ: Brownbanded bamboo shark, Banded cat shark

%e0%b8%89%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%9a2

ชีววิทยา

เป็นปลาฉลามขนาดเล็กชนิดหนึ่ง มีลำตัวและหางเรียวยาว จะงอยปากกว้างอยู่บริเวณด้านหน้าของตาทั้ง 2 ข้าง ตามีขนาดเล็ก ครีบหางแฉกบนโค้งเรียวยาวกว่าแฉกล่าง ในลูกปลาวัยอ่อนจะมีลายเป็นแถบสีขาวสลับดำคาดตามขวางลำตัวและจะค่อย ๆ จางลงเมื่อโตขึ้นและกลายเป็นสีน้ำตาลแทน และมีอวัยวะคล้ายหนวดบริเวณส่วนหน้าด้วย จึงได้อีกชื่อเรียกหนึ่งว่า “ปลาฉลามแมว”

วงจรชีวิต

เป็นปลาฉลามที่ ออกลูกเป็นไข่ โดยที่ตัวเมียจะไม่ดูแลไข่ แต่จะวางไข่อยู่บริเวณแนวปะการังที่มีสาหร่ายล้อมรอบอยู่ และสร้างเปลือกไข่ที่แข็งแรงเพื่อปกป้องตัวอ่อน

การสืบพันธุ์

เพศผูมีอวัยวะชวยในการสืบพันธุลักษณะ เปนติ่งเนื้อเรียกวา claspers เพศเมียมีช่องสืบพันธุเรียกวา cloaca สืบพันธุโดยการวางไข (oviparous)  เริ่มจากการที่ปลาฉลามตัวผูและฉลามตัวเมียวายนํ้ามากกว่าปกติ โดยตัวเมียวายนําตัวผูเคียงคูกันไปตลอด ตัวผูเริ่มประชิดตัวเมียมากขึ้นแลวกัดครีบหู (pectoral fin) ของตัวเมียทั้งครีบไวแนน และวายนํ้าเคียงคูกันไปโดยมีการหยุดเปนระยะๆ จากนั้นทั้งคูบิดตัวเขาหากัน โดยตัวผูงอตัวประกบตัวเมียเพื่อสอดอวัยวะที่ชวยในการสืบพันธุ (claspers) เขาไปในชองสืบพันธุของตัวเมีย (cloaca) อยางรวดเร็วจนมิดในลักษณะตัวติดกันแนน ขณะเดียวกันก็เคลื่อนที่ไปดวย และหยุดนิ่งเปนระยะจากนั้นทั้งคูก็ทิ่มหัวดิ่งลงสูพื้นมาอยูในลักษณะนอนราบกับพื้นและดิ้นแยกออกจากกัน ชอบอาศัยอยูตามหน้าดินพื้นทะเล มีนิสัยชอบนอนนิ่งสามารถกบดานอยูกับที่

อาหาร

ปลาฉลามที่หากินอยู่บริเวณหน้าดิน มีพฤติกรรมชอบอยู่นิ่ง ๆ กินแต่พืชและสัตว์น้ำขนาดเล็กเป็นอาหาร

แหล่งที่อยู่

พบทั่วไปตามพื้นทรายแนวปะการังในเขตน่านน้ำอินโด-แปซิฟิก ตั้งแต่ อินเดีย, มาเลเซีย, สิงคโปร์, อินโดนีเซีย, เวียดนาม, จีน, ไต้หวัน, ญี่ปุ่น, ฟิลิปปินส์ จนถึงตอนเหนือของออสเตรเลีย และไทย พบทั้งฝั่งอ่าวไทยและทะเลอันดามัน

%e0%b8%89%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%9a3

 

บทความล่าสุด