March 4, 2020

ตามที่ได้มีประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน สังกัดเงินทุนหมุนเวียนสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จังหวัดภูเก็ต จำนวน 3 อัตรา ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ รายชื่อผู้มีสิทธ์สอบ