อัตราค่าเข้าชม

คนไทย ผู้ใหญ่ 50 บาท เด็ก 20 บาท

ชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ 180 เด็ก 100 บาท

  • เด็กที่มีความสูงต่ำกว่า 108 เซนติเมตร เข้าชมฟรี

  • ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป พระภิกษุสามเณร ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส เข้าชมฟรี

 

***กรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะ และต้องการวิทยากรนำชม สามารถกรอกแบบฟอร์มการจองล่วงหน้า 3 วัน คลิ๊กแบบฟอร์มขอเข้าชม