ดาวขนนก (Feather star)

ชีววิทยา

ดาวขนนก จัดอยู่สัตว์ทะเลจำพวก Echinoderm

Phylum Echinodermata

Class Crinodea

เป็นสัตว์มีหนามตามผิวลำตัว นับเป็นสัตว์ทะเลกลุ่มหนึ่งที่เกิดขึ้นในยุคแรก ๆ เมื่อประมาณ  400  ล้านปีมาแล้ว  ระยะตัวเจริญเต็มวัยมีสมมาตรเป็นรัศมีแต่ในระยะคัพภะมีสมมาตรแบบซีกซ้ายขวาเหมือนกัน ดาวขนนกมีรยางค์แขนจำนวนมากมายซึ่งมีลักษณะคล้ายกับขนนก มีระบบท่อน้ำ  (canal  system)  ซึ่งเป็นโครงสร้างเฉพาะตัว  ประกอบด้วยท่อตะแกรง  เป็นช่องเปิดออกสู่ภายนอกทางด้านปากหรือด้านตรงข้ามปาก

อาหาร

ส่วนใหญ่เป็นสัตว์กินเนื้อ  เช่น  หอยครัสเตเชียน  หนอนปล้อง  และเอคไคโนเดิร์มด้วยกัน  มีปากอยู่ข้างบน

การสืบพันธุ์

การสืบพันธุ์เป็นได้ทั้งแบบไม่อาศัยเพศและแบบอาศัยเพศ  แบบไม่อาศัยเพศที่พบได้บ่อยคือ  การงอกใหม่  ส่วนการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศเป็นการผลิตเซลล์สืบพันธุ์ออกไปผสมกันในน้ำทะเล  ไข่ที่ได้รับการผสมแล้วจะเจริญเป็นตัวอ่อนที่ดำรงชีวิตเป็นแพลงค์ตอนชั่วคราว  หลังจากนั้นจึงจมลงและพัฒนาเป็นตัวเต็มวัย

แหล่งที่อยู่

เกาะอยู่บนโขดปะการังหรือยอดหินบริเวณที่มีกระแสน้ำไหลผ่าน พบได้ทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งทะเลอันดามัน

ดาวขนนกในน่านน้ำไทย

ความหลากหลายทางชนิด 46 ชนิด ฝั่งอันดามันมีความหลากหลายทางชนิดมากกว่าฝั่งอ่าวไทย ซึ่งแนวปะการังเป็นถิ่นอาศัยที่พบมากที่สุด เนื่องจากดาวขนนกมีพฤติกรรมชอบหลบซ่อนในแนวปะการัง บางชนิดเกาะนิ่งในเวลากลางวันนอกจากนี้ดาวขนนกยังมีความผันแปรของสีสันทำให้ยากต่อการจำแนกชนิดซึ่งเป็นจุดสนใจสำหรับนักท่องเที่ยวทางทะเล


                ดาวขนนกเขียว

ดาวขนนกทะเล

ดาวขนนกสีน้ำตาลปลายส้ม

              ดาวขนนกเหลืองดำ

                    ดาวขนนกแดงขาว

เอกสารอ้างอิง
https://www.australiangeographic.com.au/blogs/creatura-blog/2017/08/feather-stars/
http://chm-thai.onep.go.th/chm/Meeting/2012/june28/doc/0628B002.pdf

บทความล่าสุด