น้ำขึ้นน้ำลงเกิดจากการหมุนรอบตัวเองของโลกและอิทธิพลของดวงจันทร์ต่อโลกมี 3 ลักษณะ คือ น้ำขึ้นลงแบบสองครั้งต่อวัน (Semi-diurnal) น้ำขึ้นลงแบบหนึ่งครั้งต่อวัน (Daily หรือ Diurnal) และแบบผสม (Mixed) นอกจากน้ำขึ้นน้ำลงแล้ว ถ้าหากดวงจันทร์มีตำแหน่งตั้งฉากกับดวงอาทิตย์จะเกิดแรงดึงดูดต้านกันระดับน้ำทะเลสูงสุดจะไม่สูงมากเรียกว่า “น้ำตาย (Neap tide)” และเมื่อดวงจันทร์เคลื่อนไปอยู่ในแนวเดียวกับดวงอาทิตย์ เป็นผลให้ระดับน้ำทะเลขึ้นสูงมากที่สุดเรียกว่า “น้ำเกิด (Spring tide)” โดยมีรายละเอียดดังนี้

  1. .น้ำเดี่ยว (Diurnal) น้ำขึ้น 1 ครั้ง และน้ำลง 1 ครั้งต่อวัน พบทางฝั่งทะเลอ่าวไทย
  2. น้ำคู่ (Semidiurnal) น้ำขึ้น 2 ครั้ง และน้ำลง 2 ครั้งต่อวัน มักพบฝั่งทะเลอันดามัน
  3. น้ำผสม  (Mixed) น้ำขึ้นน้ำลงในหนึ่งวันอย่างไม่เป็นระบบ ซึ่งแบ่งออก 2 ชนิดย่อย คือ

– น้ำผสมชนิดน้ำคู่ (Mixed, Semidiurnal dominated) เป็นลักษณะที่น้ำขึ้น 2 ครั้ง และน้ำลง  2  ครั้ง ต่อวันเป็นส่วนมาก แต่ความสูงกับเวลาน้ำขึ้นแตกต่างกัน
– น้ำผสมชนิดน้ำเดี่ยว (Mixed, Diurnal dominant) เป็นลักษณะของน้ำขึ้น 1 ครั้ง และน้ำลง  1 ครั้งต่อวัน เป็นส่วนมาก (มีบางขณะที่น้ำขึ้น 2 ครั้ง น้ำลง 2 ครั้งต่อวัน) ซึ่งความสูงและเวลาน้ำขึ้นจะแตกต่างกันมาก

 

ภาพแสดงแผนที่การขึ้นลงของน้ำทะเลในประเทศไทย

ที่มาภาพ: https://km.dmcr.go.th/ckeditor/upload/files/image/ocean03.jpg

เอกสารอ้างอิง

https://km.dmcr.go.th/c_263/d_1130