ในการขนส่งสินค้าทางเรือเดินสมุทร จะใช้ระบบของน้ำอับเฉา (Ships’ Ballast Water) เพื่อปรับจุดศูนย์ถ่วงให้เรือสามารถทรงตัวได้ดี ทำให้แต่ละปีมีการถ่ายน้ำอับเฉาเรือกว่า 5,000,000,000 ตัน และพบสิ่งมีชีวิตพืช-สัตว์ รวมกันกว่า 7,000 ชนิด ปะปนอยู่ในน้ำอับเฉาเรือที่สูบถ่าย เป็นที่มาของปัญหาการนำชนิดพันธุ์ต่างถิ่นไปสู่สิ่งแวดล้อมใหม่ ซึ่งบางชนิดสามารถเติบโตและแพร่พันธุ์อย่างรวดเร็ว ทำให้ส่งผลกระทบต่อความสมดุลของระบบนิเวศ เศรษฐกิจ รวมทั้งการก่อให้เกิดโรคแก่มนุษย์

 

เอกสารอ้างอิง

https://www.dmcr.go.th/detailAll/23976/nws/141