ปลาเสือตอลายเล็ก (Northeastern siamese tigerfish)

(Coius undecimradiatus )

ลักษณะทั่วไป : มีรูปร่างคล้ายและพฤติกรรมคล้ายปลาเสือตอลายใหญ่ (D. pulcher) ซึ่งอยู่ในสกุลเดียวกัน แต่ว่ามีรูปร่างที่เล็กกว่า หัวมีส่วนลาดกว่า มีลายเส้นที่เล็กกว่ามาก เกล็ดมีขนาดใหญ่กว่า พื้นลำตัวค่อนข้างไปทางสีเหลืองอ่อนหรือขาว ขนาดโตเต็มที่ประมาณ 30 เซนติเมตร

การกินอาหาร : มีนิสัยการกินอาหาร ดักซุ่มรอเหยื่อ เช่นเดียวกับปลาเสือตอลายใหญ่ (ยงยุทธและคณะ,๒๕๒๗ ข ) และปลาเสือตอลายเล็กขนาดเล็กก็ชอบกิน ไรแดงเหมือนกับลูกปลาเสือตอลายใหญ่และสามารถกินอาหารประเภทไข่ปลา เช่น ไขปลาสวาย ไข่ปลาไน ได้ เป็นอย่างดี โดยการแขวนรังไข่ของปลาเหล่านั้นไว้กลางบ่อ โดยลูกปลาเสือตอจะรวมกลุ่มเข้ามาแย่งกินเป็น อาหาร และสรุปว่าแนวทางในการฝึกปลาเสือตอขนาดเล็กกินอาหารที่ไม่มีการเคลื่อนไหว ควรเป็นอาหารประเภทเนื้อที่มีกลิ่นคาวจัด (ยงยุทธและบุญยืน,๒๕๒๘)

ถิ่นอาศัย : บริเวณแม่น้ำมลู ตอนล่าง และพบมากในลุ่มแม่น้ำโขง และแม่น้ำสาขา รวมถึงตอน ใต้ของประเทศจีน และ ตอนล่างของประเทศ เวียดนาม