ปลิงทะเล (sea cucumber)

            ปลิงมีรูปร่างกลมยาวคล้ายไส้กรอกขนาดใหญ่  อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลในระดับความลึก 20-30 เมตร สามารถพบได้ในบริเวณหาดทรายปนเลน หรือทรายล้วนๆ หรือตามบริเวณที่มีกระแสน้ำ ตามเกาะบริเวณปะการังและสภาพน้ำทั่วไป พฤติกรรมที่น่าสนใจคือการป้องกันตัวของปลิงทะเลนั้นปลิงทะเลปล่อยอวัยวะที่ใช้ป้องกันตัวมันที่เรียกว่า อวัยวะคูเวอเรียน cuverian organ ออกมา อวัยวะนี้อยู่บริเวณช่องทวารหนักของปลิงทะเล เมื่อสัมผัสกับน้ำทะเลมันจะมีลักษณะเป็นเส้นใยเหนียวเพื่อรักษาชีวิต และสามารถสร้างอวัยวะภายในมาทดแทนใหม่ได้

บทความล่าสุด