ระบบนิเวศป่าชายเลน (mangrove ecosystem)

เป็นระบบนิเวศที่อยู่ในแนวเชื่อมต่อระหว่างพื้นแผ่นกับพื้นน้ำทะเลในเขตร้อนและกึ่งร้อนของโลก ซึ่งมีป่ายชายเลนขึ้นอยู่ เป็นระบบที่นำเอาทรัพยากรน้ำ ดิน และแร่ธาตุต่างๆ จากบกและทะเลมาปรับแต่งให้เป็นทรัพยากรที่มีความหลากหลายทางชีวภาพและคุณค่าสูง และป่าชายเลนยังเป็นเปรียบเสมือนป้อมที่คอยปกป้องและรักษาไว้ซึ่งความสมดุลของสิ่งแวดล้อมให้เอื้ออำนวยต่อการกำเนิดเป็นห่วงโซ่อาหารของมวลมนุษย์ชาติอย่างยั่งยืน

(ที่มาของภาพ https://sites.google.com/site/nongpair02546/)

บทความล่าสุด