ระบบนิเวศหาดทราย (sandy beach ecosystem)

                หาดทรายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญนอกเหนือจากระบบนิเวศแนวปะการัง บริเวณหาดทรายเป็นบริเวณที่ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของระบบนิเวศหาดทรายคือ การกระทำของคลื่นลม น้ำขึ้น น้ำลง และความร้อนจากดวงอาทิตย์ อิทธิพลของคลื่นลมมีผลต่อลักษณะของพื้นทะเลและขนาดเม็ดทรายนอกจากนี้ยังมีความเสถียรหรือความคงตัวของหาดทราย โดยหาดทรายจะมีขนาดแตกต่างกันตามลักษณะทางภูมิศาสตร์และฤดูการ อิทธิพลของคลื่นทำให้เม็ดทรายสภาพเหมือนเครื่องบดหรือโม่เล็กๆ น้ำขึ้นน้ำลงเป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดเวลาการหาอาหารและการหายใจของสิ่งมีชีวิตบริเวณหาดทราย และปริมาณความร้อนจากแสงแดดที่แผดเผา จากที่กล่าวมาข้างต้นทำให้พบความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศของหาดทรายได้น้อย ไม่ค่อยพบพืชขนาดใหญ่แต่จะพบพวกไดอะตอมที่อาศัยอยู่หน้าดินหรือตามเม็ดทราย ดังนั้นสัตว์ที่อาศัยอยู่บริเวณหาดทรายจะมีความสามารถพิเศษในการฝังตัว เช่นปูหนุมาน มีขาที่แบนเป็นใบพาย ใช้ในการว่ายน้ำและคุ้ยทรายมาฝังตัวเอง เป็นต้น

(ที่มาของภาพ https://www.sci.psu.ac.th/chm/biodiversity/beach_envi.html )