ระบบนิเวศหาดหิน (rocky shore ecosystem)

เป็นลักษณะชายหาดในบริเวณน้ำขึ้นน้ำลงที่มีหินเป็นโครงสร้างหลักทางกาย โดยมักจะพบหาดหินตามเกาะต่างๆ หรือตามชายฝั่งทะเลที่เชื่อมติดกับภูเขา หาดหินเกิดจากการผุพังหรือการกัดเซาะของน้ำทะเล ทำให้เกิดซอกเล็กซอกน้อย และเป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตมากมาย รวมถึงเป็นที่หลบภัยของสัตว์น้ำวัยอ่อนได้อย่างดี ระบบนิเวศในหาดหินที่เอื้อต่อการเป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตหลายกลุ่ม หาดหินในแต่ละพื้นที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับอิทธิพลของคลื่นและน้ำขึ้นน้ำลงเป็นหลัก ทำให้สิ่งมีชีวิตบริเวณหาดหินต้องปรับเปลี่ยนรูปร่างและหน้าที่ของอวัยวะเพื่อได้ดำรงชีวิตอยู่ในบริเวณนี้ได้ เช่น เพรียงหิน หอยนางรม จะยึดติดอยู่กับหิน มีเปลือกหนาปิดได้สนิทเพื่อป้องกันการสูญเสียน้ำในร่างกาย นอกจากนี้เมื่อน้ำลงทำให้มีน้ำค้างอยู่ตามซอกหิน เราเรียกว่า “แอ่งหิน (tide pool)” พืชและสัตว์ทะเลที่อาศัยอยู่ในแอ่งหินนี้ต้องปรับตัวได้ดีมากต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ ความเค็ม และปริมาณออกซิเจนที่เปลี่ยนแปลงในแต่ละวัน เช่น ปูหิน ปูเสวน กุ้งและหอยฝาเดียวชนิดต่างๆ เป็นต้น

(ที่มาของภาพ http://www.arri.chula.ac.th/Cholatassathan_Z04.htm)

บทความล่าสุด