ในทุกๆวัน สัตว์น้ำทุกตัว ภายในภูเก็ตอควาเรียมจะถูกดูแลโดยสัตว์แพทย์ นักวิชาการประมงและทีมดูแลสัตว์น้ำ ทั้งการสังเกตพฤติกรรมผิดปกติ การว่ายน้ำ การกินอาหาร รวมไปถึงการให้ความใส่ใจเรื่องการจัดการการเลี้ยงสัตว์น้ำ อธิเช่น คุณภาพน้ำ ความสะอาดภายในตู้เลี้ยงสัตว์น้ำ เพราะทุกๆองค์ประกอบ ส่งผลถึงสุขภาพสัตว์น้ำทุกตัว

โดยบทความนี้นั้นจะพูดถึงเรื่องของสุขภาพสัตว์น้ำโดยรวม เป็นเรื่องสำคัญของการก่อตั้งอควาเรียม เนื่องจากหากสัตว์น้ำมีสุขภาพที่ไม่ดี ย่อมส่งผลต่อชีวิตสัตว์น้ำ และความสูญเสียของอควาเรียม การดูแลสุขภาพสัตว์น้ำนั้น หากกล่าวโดยง่าย สามารถแบ่งออกเป็น 2 หัวข้อหลัก ได้แก่ การดูแลสุขภาพสัตว์น้ำที่ตัวสัตว์น้ำเอง และการดูแลสุขภาพสัตว์น้ำที่การจัดการ

เพื่ออธิบายให้ผู้เข้าชม เข้าใจได้โดยง่าย การดูแลสุขภาพสัตว์น้ำที่ตัวสัตว์น้ำเอง ก็จะมีเรื่องของโรค และสายพันธ์สัตว์น้ำ เพื่อไม่ให้สัตว์น้ำป่วยเป็นโรค ก็จะมีการเสริมวิตามินให้อาหาร เพื่อให้ร่างกายสัตว์น้ำแข็งแรง หรือหากป่วยแล้วนั้น ก็จะมีการรักษาภายใต้ความดูแลของสัตวแพทย์ และนำกลับมาจัดแสดงใหม่ ส่วนสายพันธุ์สัตว์น้ำที่นำมาจัดแสดง ก็จะเลือกสายพันธุ์ที่ มีความทนทาน โดยการนำมาเลี้ยงเพื่อปรับตัวในที่เลี้ยงก่อน

ส่วนการดูแลสุขภาพสัตว์น้ำที่การจัดการนั้น ก็จะมีในส่วนของการจัดการน้ำ สัตว์น้ำนั้น เมื่อมีการกินอาหารก็จะมีการขับถ่ายของเสียออกมา ส่งผลต่อคุณภาพน้ำที่ไม่ดี หรือเรียกง่ายๆว่า น้ำเสีย การจัดการน้ำภายในตู้อควาเรียมก็จะมีการเปลี่ยนน้ำ เพื่อนำน้ำดี มาแทนที่น้ำเสีย อีกทั้งภายในตู้เลี้ยงสัตว์น้ำจะต้องมีองค์ประกอบที่สำคัญ ที่เรียกว่าระบบกรองน้ำ เพื่อช่วยในการเปลี่ยนแปลงน้ำเสียให้มีความเป็นพิษน้อยลงอีกด้วย การจัดการเรื่องอาหาร ปริมาณอาหารที่ให้กับสัตว์น้ำก็ควรมีปริมาณที่เหมาะสม และมีการจดบันทึกปริมาณทุกๆวัน ส่วนสุดท้ายคือการจัดการการเลี้ยง สัตว์น้ำทุกตัวก่อนนำมาจัดแสดงจะมีการศึกษาข้อมูลทางชีววิทยาเป็นอย่างดี เพื่อน้ำมาปรับใช้กับการเลี้ยงสัตว์น้ำในชนิดนั้นๆ เช่น ความหนาแน่นในการเลี้ยง ปริมาณน้ำที่ใช้เลี้ยง ขนาดตู้ที่ใช้เลี้ยง เป็นต้น

บทความโดย สัตวแพทย์หญิงอรอิณท์ สายนำทาน

บทความล่าสุด