หลายท่านคงจะเคยไปเที่ยวทะเล เมื่อชิมน้ำทะเลก็จะพบว่ามีรสเค็มเพราะมีเกลือละลายอยู่แต่เราจะรู้ได้อย่างไรว่ามีเกลือละลายอยู่เท่าใด

หน่วยในการระบุค่าความเค็มมีหลายหน่วย หน่วยที่นิยมใช้คือ

ความเข้มข้นของเกลือมักอธิบายเป็นหน่วยของส่วนต่อพัน (ppt) หรือส่วนในล้านส่วน (ppm) มิลลิกรัมต่อลิตร (มก./ลิตร)

วิธีวัด

  1. เครื่องวัดการหักเหของแสงจะวัดว่าแสงโค้งงอหรือหักเหเมื่อเข้าสู่ของเหลว สิ่งนี้เรียกว่าดัชนีหักเห ยิ่งเกลือ (และวัสดุอื่น ๆ) ละลายในน้ำมากเท่าไหร่แสงก็หักเหมากขึ้น เนื่องจากแสงเดินทางด้วยความเร็วที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับตัวกลางนี่คือหลักการของอุปกรณ์ที่ใช้วัดความเค็มที่เรียกว่า salinometer

ภาพที่2. Salinometer หรือ Refractometer

ที่มาภาพ: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8b/2020_Refraktometr.jpg/1920px-2020_Refraktometr.jpg

  1. ไฮโดรมิเตอร์ วัดความถ่วงจำเพาะของน้ำหรือความหนาแน่นเมื่อเทียบกับ H2O บริสุทธิ์ สิ่งนี้อาศัยหลักการของอาร์คิมิดีสซึ่งก็คือแรงขึ้นที่กระทำต่อร่างกายที่จมอยู่ใต้น้ำบางส่วนหรือทั้งหมดจะเท่ากับ น้ำหนักของของเหลวที่ถูกเคลื่อนย้ายโดยร่างกาย เนื่องจากเกลือเกือบทุกชนิดมีความหนาแน่นมากกว่าน้ำการอ่านค่าไฮโดรมิเตอร์สามารถบอกได้ว่ามีเกลืออยู่เท่าใด สิ่งนี้มีความแม่นยำเพียงพอสำหรับวัตถุประสงค์ส่วนใหญ่เช่นการวัดความเค็มในตู้ปลา

ภาพที่3. ไฮโดรมิเตอร์

  1. ใช้เพื่อวัดความเค็มของดินหรือน้ำ เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้าหรือ Electric Conductivity meter เป็นอุปกรณ์ทั่วไปเพียงชนิดเดียวที่สามารถใช้วัดความเค็มของดินได้

ภาพที่4. ไฮโดรมิเตอร์

ที่มาภาพ: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/36/Electrical_conductivity_meter.jpg/800px-Electrical_conductivity_meter.jpg?20110318090211

  1. วัดค่าความเค็มโดยวิธีทางเคมีซึ่งทําได้โดยการไตเตรทกับซิลเวอร์ไนเตรท (AgNO3) ปริมาณความเข้มข้นของคลอไรด์ที่ได้จากการไตเตรทนี้เรียกว่าคลอรินิตี (Chlorinity) [%] คลอรินิตีเป็นปริมาณทั้งหมดของคลอรีนโบรมีนและไอโอดีน ในหน่วยกรัมในน้ําทะเล 1 กิโลกรัม โดยที่โบรมีนกับไอโอดีนถูกแทนที่ด้วยคลอรีน

ภาพที่5. การไตรเตรท

ที่มาภาพ: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fa/Acid_and_Base_Titration.jpg/505px-Acid_and_Base_Titration.jpg

  1. ต้มให้น้ำระเหยจนเหลือแต่เกลือแล้วนำเกลือไปชั่ง

เช่น นำน้ำทะเล 1 ลิตรไปต้มจนน้ำระเหยออกไปจนหมดเหลือเกลือเท่าใดนำไปชั่งได้เกลือกี่กรัมเราก็จะบอกได้ว่ามีค่าความเค็มกี่ ppt

 

เอกสารอ้างอิง

https://fishtech.rmutsv.ac.th/fishtech/sites/default/files/files/2557/SAR56/FISHTECH%204.0.3-02(4).pdf

https://th.wukihow.com/wiki/Measure-Salinity

http://www.kota-marine.com/article/5/การวัดค่าความเค็มของน้ำ-salinity

https://www.neonics.co.th/ความเค็ม/salinity-ppt.html