สาเหตุ

       เกิดจากเชื่อแบคทีเรีย Aeromonas hydrophila เป็นเชื้อแบคทีเรียแกรมลบ รูปแท่ง ไม่สร้างสปอร์ เป็นแบคทีเรียที่มีความแตกต่างของระดับความรุนแรงสูงในแต่ละ Serotype

ชนิดของสัตว์น้ำที่ติดเชื้อได้

        สัตว์น้ำจืดต่างๆ ซึ่งโดยส่วนใหญ่เกิดตามหลังจากความเครียดและสิ่งที่ส่งผลให้สัตว์เหล่านั้นมีภาวะภูมิคุ้มกันโรคที่ลดต่ำลง

อาการและรอยของโรค

       อาการที่แสดงออกและลักษณะของรอยโรคมีความหลากหลาย แต่อาการที่ปรากฎร่วมกันในแต่ละ serotype คือ อาการมีเลือดออก (Hemorrhage) ที่ผิวหนัง ช่องปาก และกล้ามเนื้อซึ่งมักเกิดร่วมกับการมีแผลหลุม บางครั้งอาจพบลักษณะเป็นแผลหลุมลึก นอกจากนี้ยังพบอาการตาโปน (Exophthalmus) และ ท้องมาร (Ascites) ได้ อาการอื่นๆที่อาจพบ ได้แก่ อาการเกล็ดตั้ง ท้องกาง ครีบเปื่อย (Fin rod) เมื่อผ่าซากจะพบม้ามโต ไตบวม และเมื่อทำการตรวจอวัยวะต่างๆ ของสัตว์ที่ติดเชื้อทางจุลพยาธิวิทยามักพบจุดเนื้อตายหลายบริเวณที่ม้าม ตับ ไต และหัวใจ ซึ่งจะพบไปพร้อมๆ กับการปรากฏของแบคทีเรียรูปแท่ง

รูปแสดงอาการและรอยโรค

การวินิจฉัยโรค

       ทำได้โดยการสังเกตุจากอาการและรอยโรคโดยใช้เทคนิคทางอณูชีววิทยา เช่น เทคนิคปฏิกิริยาลูกโซ่โพลี่เมอเรส [Polymerase Chain Reaction (PCR) technique]

การแพร่กระจายของโรค

       เกิดโดยการแพร่กระจายผ่านทางน้ำหรือปลาที่ป่วยเป็นโรค

การติดต่อสู่คน (Zoonotic potency)

       เชื้อ Aeromonas hydrophila สามารถติดต่อคนได้โดยทำให้เกิดอาการต่างๆ ในคนได้แก่ Myonecrosis, cellulitis และ ecthyma gangrenosum

เอกสารอ้างอิง

ชาญณรงค์ รอดคำ. (ม.ป.ป.).  โรคติดเชื้อแบคทีเรียในปลา Bacterial Diseases of fish.

 สืบค้นจาก http://www.micro.vet.chula.ac.th/index.php/doc/doc_download/57