ฉลามเสือดาว

ชื่อไทย: ฉลามเสือดาว

ชื่อวิทยาศาสตร์: Stegostoma fasciatum

ชื่ออังกฤษ: Leopard shark, Zebra shark, Leppard shark

%e0%b8%89%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%a71

วงจรชีวิต

ปลาฉลามเสือดาว วางไข่ในเขตน้ำตื้น ลูกปลาขนาดเล็กอาจจะเข้าไปอยู่ในบริเวณน้ำกร่อยหรือน้ำจืด แถบป่าชายเลนหรือปากแม่น้ำได้ เมื่อโตขึ้นจึงค่อยย้ายลงสู่ทะเลลึก

การสืบพันธุ์

%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b8%b7%e0%b8%9a%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b8%b8%e0%b9%8c1

ปลาฉลามเสือดาวเพศผูมีอวัยวะชวยในการสืบพันธุลักษณะ      เปนติ่งเนื้อเรียกวา claspers เพศเมียมีช่องสืบพันธุเรียกวา cloaca สืบพันธุโดยการวางไข (oviparous)  เริ่มจากการที่ปลาฉลามตัวผูและฉลามตัวเมียวายนํ้ามากกวาปกติ โดยตัวเมียวายนําตัวผูเคียงคูกันไปตลอด ตัวผูเริ่มประชิดตัวเมียมากขึ้นแลวกัดครีบหู (pectoral fin) ของตัวเมียทั้งครีบไวแนน และวายนํ้าเคียงคูกันไปโดยมีการหยุดเปนระยะๆ จากนั้นทั้งคูบิดตัวเขาหากัน โดยตัวผูงอตัวประกบตัวเมียเพื่อสอดอวัยวะที่ชวยในการสืบพันธุ (claspers) เขาไปในชองสืบพันธุของตัวเมีย (cloaca) อยางรวดเร็วจนมิดในลักษณะตัวติดกันแนน ขณะเดียวกันก็เคลื่อนที่ไปดวย และหยุดนิ่งเปนระยะจากนั้นทั้งคูก็ทิ่มหัวดิ่งลงสูพื้น มาอยูในลักษณะนอนราบกับพื้นและดิ้นแยกออกจากกัน ชอบอาศัยอยูตามหนาดินพื้นทะเล มีนิสัยชอบนอนนิ่งสามารถกบดานอยูกับที่

อาหาร

หอยฝาเดียว หอยสองฝา กุ้ง ปู หมึกยักษ์ ปลาขนาดเล็กตามพื้นทะเล

การแพร่กระจาย

ถิ่นการกระจายในประเทศไทย: การแพร่กระจาย: โดยพบในทะเลบริเวณแถบอินโด-แปซิฟิก และมหาสมุทรอินเดีย, ถิ่นการกระจายในประเทศไทย: ทั้งฝั่งอ่าวไทยและทะเลอันดามัน จุดที่พบบ่อย กองหินตาชัย หมู่เกาะสิมิลัน หมู่เกาะใกล้จังหวัดภูเกต การแพร่กระจาย: พบในเขตร้อน ในทะแดง มหาสมุทรอินเดีย

%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%81%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%89%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%94

บทความล่าสุด