7 เมษายน 2017

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต  ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน จัดกิจกรรม “รดน้ำขอพร ผู้สูงอายุ ประจำปี 2560” เช่นเดียวกับทุกปีที่ผ่านมา ซึ่งทางสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ภูเก็ต ต้องขอขอบคุณผู้สูงอายุจากศูนย์พัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดภูเก็ต ทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้   การจัดกิจกรรมในวันนี้ถือเป็นการเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อปลูกสร้างจิตสำนึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมที่ดีและแสดงออกถึงความกตัญญูรู้คุณ รวมถึงเป็นการสนับสนุนและสืนสานประเพณีไทยสืบไป