21 เมษายน 2016

เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ภูเก็ต  ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน จัดกิจกรรมแสดงกตเวทิตาจิต และรดน้ำ ขอพร แด่ผู้อาวุโส โดยนายสมเกียรติ  ขอเกียรติวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันเป็นประธานเปิดงาน  ซึ่งในปีนี้ ได้เรียนเชิญข้าราชการและ ลูกจ้างที่เกษียณอายุราชการ เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อให้ทุกคนได้แสดงความระลึกถึงคุณงามความดี และร่วมขอพรท่านเนื่องในวันปีใหม่ไทย  เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 ณ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ภูเก็ต