4 กรกฎาคม 2024

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ วันที่ 28 กรกฎาคม 2567 ขอเชิญสถานศึกษาเข้าชมสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมเข้าชม ระหว่างเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2567 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น.