17 สิงหาคม 2015

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ภูเก็ต ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน ร่วมจัดนิทรรศการในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ภูเก็ต ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2558โดยในปีนี้ทางสถานแสดงพันธุ์ฯได้จัดนิทรรศการด้านการฟื้นฟูปะการัง และได้แสดงศักยภาพในด้านการเพาะเลี้ยงปะการังหนังเพื่อนำไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ