10 เมษายน 2015

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ภูเก็ต กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมมอบความสุขคืนสู่ประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ภายใต้กิจกรรม “ทส. มอบความรู้ คืนความสุขสู่ครอบครัวไทย” โดยเปิดให้บริการแก่นักท่องเที่ยวที่มาเป็นครอบครัวเข้าเยี่ยมชมสถานแสดงพันธ์ุสัตว์น้ำภูเก็ต ฟรี ในวันที่ ๑๓-๑๔ เมษายน ๒๕๕๘ จำนวน ๓,๐๐๐ คน/วัน