10 เมษายน 2015

มาตรการที่ใช้ในพื้นที่ป่าชายเลน/พื้นที่คุ้มครอง/การป้องกันความเสียหายร้ายแรงเข้าขั้นวิกฤต (มาตรา ๒๓) ได้แก่ ห้ามดำเนินการ/การกระทำที่อาจเป็นอันตรายหรือกระทบต่อทรัพยากร กำหนดมาตรการสงวน/อนุรักษ์/ฟื้นฟู/ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรตามความเหมาะสมแก่สภาพพื้นที่ กำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อรักษาสภาพ/มิให้กระทบระบบนิเวศ กำหนดมาตรการคุ้มครองชายหาดเพื่อประโยชน์สาธารณะ และกำหนดมาตรการคุ้มครองอื่นๆ ตามสมควร/เหมาะสมแก่สภาพพื้นที่

อ่านเพิ่มเติม