5 มกราคม 2015

ด้วยเงินทุนหมุนเวียนสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จังหวัดภูเก็ต ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน อาศัยตามหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0412/ว.23 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2546 และหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0527.6/ว 31 ลงวันที่ 26 เมษายน 2542 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ
[bs_button size=”md” type=”info” value=”ดูรายละเอียดเพิ่มเติม” href=”http://phuketaquarium.org/wp-content/uploads/2015/01/ประกาศรับสมัครงาน.doc”]