20 เมษายน 2023

          ตามที่ได้มีประกาศศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ลงวันที่ 5 เมษายน
พ.ศ. 2566 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน เงินทุนหมุนเวียนสถาน
แสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จังหวัดภูเก็ต สังกัดเงินทุนหมุนเวียนสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จังหวัดภูเก็ต ได้กำหนดให้
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา
สถานที่ในการประเมินความรู้ความสมารถ ทักษะ และสมรรถนะ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ นั้น
ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ
เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบสัมภาษณ์ในการ
ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในวันที่ 20 เมษายน 2566  คลิ๊กเพื่อดาวโหลดรายชื่อ