17 ธันวาคม 2015

ตามคำสั่งศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับสมัคร ตรวจสอบคุณสมบัติ และสอบสัมภาษณ์ ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนเงินนอกงบประมาณ ที่ 80 /2558 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับสมัครบุคคลตรวจสอบคุณสมบัติและสอบสัมภาษณ์ เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนเงินนอกงบประมาณ สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน ด้วยเงินทุนหมุนเวียนสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จังหวัดภูเก็ต ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน เปิดรับสมัคร  ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน  2558 ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2558  และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะและกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 17 ธันวาคม 2558  คลิ๊กเพื่อดาวโหลดรายชื่อ