21 กรกฎาคม 2015

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยนายปิ่นสักก์ สุรัสวดี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งทะเลและป่าชายเลน นายธนา ยิ่งเจริญ ผู้อำนวยการกองแผนงาน นางสาวสุรีย์พร มธุรพจนากุล ผู้แทนสำนักงบประมาณ นายพงศ์กูร วิรัตนานันท์ ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นายวรัชญ์ เพชรร่วง ผู้แทนกระทรวงการคลัง และนายวรรณเกีรติ ทับทิมแสง ผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จังหวัดภูเก็ต ณ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จังหวัดภูเก็ต ทั้งนี้ อธิบดี ทช. ได้นำคณะกรรมการเข้าชม Aquarium เพื่อสร้างความเข้าใจให้คณะกรรมการเห็นถึงความสำคัญ และเพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาแผนการบริหารจัดการสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จังหวัดภูเก็ตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

นอกจากนี้ อทช.ได้นำคณะกรรมการปล่อยปลาฉลามกลับสู่ท้องทะเลด้วย