27 มกราคม 2015

บรรยากาศการประชุมติดตามการรายงานผลตามตัวชี้วัด ไตรมาส 1 วันที่ 27 มกราคม 2558

ณ ห้องประชุมเล็กชั้น 2 สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ภูเก็ต