29 มิถุนายน 2017

เมื่อวันที่ 29 มิ.ย.60 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จัดกิจกรรมเปิดโลกนิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และพิธีเปิดส่วนขยายสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ภูเก็ต (Aqua Dome) เพื่อเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ผ่านกระบวนการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ซึ่งมีเป้าหมายในการสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและการใช้ประโยชน์ที่ถูกต้องและยั่งยืน โดยมีพลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทส. เป็นประธาน พร้อมกันนี้นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ รองอทช. กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผวจ.ภูเก็ต กล่าวต้อนรับ ในการนี้ได้มีคณะผู้บริหารระดับสูงในสังกัดกระทรวง ทส. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรม ทช. หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาคเอกชน ผู้ประกอบการ เครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และคณะสื่อมวลชน เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนกว่า 1,000 คน ณ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จ.ภูเก็ต โดยภายในงานได้มีการจัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง การจัดนิทรรศการจากหน่วยงานภาคเอกชน กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ การมอบโล่เกียรติคุณแก่หน่วยงานภาคเอกที่ให้ความร่วมมือเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมภารกิจของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการเยี่ยมชมสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต