25 สิงหาคม 2023

วันที่ 25 สิงหาคม 2566 เจ้าหน้าที่สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ให้การต้อนรับ คณะนักเรียนและครู โรงเรียนคลองท่อมเหนือ จังหวัดกระบี่ จำนวน 51 คน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาในพระอุปถัมภ์ฯ จังหวัดภูเก็ต จำนวน 81 คน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองยา จังหวัดกระบี่ จำนวน 93 คน และโรงเรียนวัดบางสวรรค์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 241 คน ในโอกาสเดินทางมาชมสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต และบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตทางทะเล ระบบนิเวศทางทะเล การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล พร้อมทั้งนำเยี่ยมชมการจัดแสดงสัตว์น้ำและนิทรรศการขยะทะเล เพื่อสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนได้เรียนรู้และอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลต่อไป