25 ธันวาคม 2023

วันที่ 25 ธันวาคม 2566 เจ้าหน้าที่สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ให้การต้อนรับ คณะผู้สูงอายุ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดภูเก็ต จำนวน 18 คน และคณะนักเรียนและครู โรงเรียนบ้านทุ่งดอน จังหวัดพังงา จำนวน 86 คน ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมและทัศนศึกษานอกสถานที่ โดยบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตทางทะเล ระบบนิเวศทางทะเล การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล พร้อมทั้งนำเยี่ยมชมการจัดแสดงสัตว์น้ำและนิทรรศการขยะทะเล เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนทั่วไปตลอดจนเยาวชนได้เรียนรู้และอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลต่อไป