9 ตุลาคม 2015

ด้วยเงินทุนหมุนเวียนสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จังหวัดภูเก็ต ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวจำนวน 2 ตำแหน่ง

  1. ตำแหน่งพนักงานพัสดุ วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาพาณิชยการ การบัญชี  การจัดการ เลขานุการ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  2. ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สัตวแพทย์ศาสตรบัณฑิต และมีใบประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ภายใต้บทบังคับแห่งกฎหมายและข้อบังคับของวสัตวแพทย์สภา                                          ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม