23 พฤษภาคม 2022

 

23 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันเต่าโลก
ซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2543 โดย องค์กร American Tortoise Rescue ในรัฐ California, USA. องค์กรอนุรักษ์และ
ช่วยเหลือเต่าบกและเต่าทะเล ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเต่าบกและเต่าทะเล เพื่อให้ความรู้ รวมทั้งปลูกจิตสำนึก
ให้อนุรักษ์เต่าที่มีจำนวนลดน้อยลงนับเป็นสิ่งดีที่ควรหันมาร่วมมือร่วมใจกันอนุรักษ์เต่าบกและเต่าทะเลให้อยู่ในทะเลไทยไปนานๆ
ขอบคุณเนื้อหา : DMCR