2 กุมภาพันธ์ 2015

คณะครูและนักเรียน โรงเรียนขนอมพิทยาจำนวน 101 คน เข้าชมสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ภูเก็ต

โดยมีวิทยากรนำชมคอยให้ความรู้เพิ่มเติม