12 มิถุนายน 2021

วันที่ 12 มิถุนายน 2564 เจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน (ศวอบ.) ร่วมกับมูลนิธิ โอเชี่ยนฟอร์ออล์ (Ocean For All Foundation)
โดยชาวต่างชาติที่อาศัยในจังหวัดภูเก็ต ร่วมกันนำฉลามกบ Chiloscyllium punctatum
อายุ 6 – 8 เดือน จำนวน 20 ตัว ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงโดยสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต ไปปล่อยในธรรมชาติบริเวณแนวปะการังของเกาะไม้ท่อน ทางตอนใต้ของจังหวัดภูเก็ต
เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์พันธ์ุฉลามและเพิ่มจำนวนฉลามกบในแนวปะการังธรรมชาติ ต่อไป