14 กันยายน 2015

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต ขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยฟื้นฟูและเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อระบบนิเวศน์มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น  ด้วยการปลูกป่าชายเลน พร้อมกับทีมงาน Local Alike ณ ศูนย์เรียนรู้สมุยกรีนปาร์ค “สวนการเรียนรู้ สู่ธรรมชาติ สานต่อพระราชดำริ” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม “อบรมการพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ปีที่ 3” จัดโดย CCHT (Creative Cultural And Heritage Tourism) มหาวิทยาลัยมหิดล วัตถุประสงค์เพื่อผลักดันการท่องเที่ยวไทยให้ดำเนินไปได้อย่างยั่งยืน “เพราะความสวยงามที่แท้จริงของธรรมชาติคือ ระบบนิเวศน์ที่สมบูรณ์”