26 มกราคม 2015

เจ้าหน้าที่ดูแลสัตว์น้ำจากเดนมาร์ค อควาเรียม มาเยี่ยมชมและพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูล

การดูแลสัตว์น้ำที่ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ภูเก็ตโดยมีนายสุรพงษ์ บรรจงมณี นักวิชาการประมงชำนาญการ นำชม