18 สิงหาคม 2023

วันที่ 18 สิงหาคม 2566 เจ้าหน้าที่สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ให้การต้อนรับ คณะนักเรียนและครู โรงเรียนวัดพรุเตียว จังหวัดกระบี่ จำนวน 38 คน
และโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีเขต จังหวัดภูเก็ต จำนวน 132 คน ในโอกาสเดินทางมาชมสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต และบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตทางทะเล ระบบนิเวศทางทะเล การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล
พร้อมทั้งนำเยี่ยมชมการจัดแสดงสัตว์น้ำและนิทรรศการขยะทะเล เพื่อสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนได้เรียนรู้และอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลต่อไป