27 พฤศจิกายน 2015

ด้วยสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ภูเก็ต (phuket aquarium) ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน มีวิสัยทัศน์ คือ มุ่งมั่นในการเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดีทางทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของประเทศ ดังนั้นเพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง สถานแสงดพันธุ์สัตว์น้ำ ภูเก็ต จึงได้จัดทำ โครงการดูฟรี มีความรู้สำหรับสถานศึกษา อย่างต่อเนื่องเป็นปี 6  เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของรัฐและมีชื่อเสียงของจังหวังภูเก็ตให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายยิ่งขึ้น

โครงการดูฟรี มีความรู้สำหรับสถานศึกษาที่จัดขึ้นนั้น เปิดโอกาสให้สถานศึกษา นำนักเรียนระดับประถมศึกษา เข้าร่วมโดยไม่มีค่าธรรมเนียมเข้าชม สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์  ๐๗๖ ๓๙๑ ๑๒๖ ต่อ ๑๕  ในเวลาราชการหรือ ผู้ประสานงานโครงการ คุณชุตินาฏ พรหมเนตร หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๗ ๖๙๓ ๓๙๖๕  E-mail: [email protected] และสามารถเข้าชมรายละเอียดเพิ่มเติม  คลิ๊ก!