เรียนรู้ชีวิต สัตว์น้ำกร่อย และรู้จักป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์