ประกาศกฎกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 4

วันที่ 12 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ออกประกาศกฎกระทรวงฉบับที่ 4 เรื่องกำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์คุ้มครองฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561 โดยมีเนื้อหาดังนี้

          โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง และมาตรา 6 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้

  1. กฎกระทรวงนี้ให้บังคับใช้เมื่อพ้นกำหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
  2. ให้เพิ่มข้อความต่อไปนี้เป็นลำดับที่ 15 – 26 ของสัตว์จำพวกปลาในบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองท้ายกฎกระทรวงกำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์คุ้มครอง พ.ศ. 2546

 

ลำดับที่ สัตว์ป่าคุ้มครอง
15 ปลากระเบนปีศาจครีบโค้ง (Mobula thurstoni)
16 ปลากระเบนปีศาจครีบสั้น (Mobula kuhlii)
17 ปลากระเบนปีศาจแคระ (Mobula eregoodootenkee)
18 ปลากระเบนปีศาจหางหนาม (Mobula japonica)
19 ปลากระเบนแมนต้าแนวปะการัง (Manta alfredi)
20 ปลากระเบนแมนต้ายักษ์ (Manta birostris)
21 ปลากระเบนราหูน้ำจืด หรือปลากระเบนเจ้าพระยา ( Himantura chaophraya)
22 ปลาโรนิน (Rhina ancylostoma)
23 ปลาฉนากเขียว (Pristis zijsron)
24 ปลาฉนากปากแหลม (Anoxypristis cuspidate)
25 ปลาฉนากฟันเล็ก (Pristis pectinata)
26 ปลาฉนากยักษ์ (Pristis pristis)”

 

ให้ไว้ ณ วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2561

พลเอกสุรศักดิ์  กาญจนรัตน์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ดังนั้นผู้ครอบครองปลาหรือชิ้นส่วนของปลาดังกล่าวตามประกาศกฎกระทรวงฉบับนี้ให้ไปแจ้งครอบครองได้ที่กรมประมงหรือสำนักงานประมงจังหวัดได้ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน ถึงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561

บทความล่าสุด